طراحی صفحه فرود

Landing Page

هدف اصلی صفحه فرود، تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان بالقوه است. از آنجایی که صفحات فرود بیشترین تعداد بازدیدکننده را دارند می توان آن ها را نماینده هر کسب و کار نامید. با چنین پتانسیل بالقوه ای، متقاعد کردن بازدیدکنندگان به ماندن در این صفحات و فراخوانی آنان برای کلیک کردن و درگیری با محتوا، نیازمند طراحی هوشمندانه،خلاق و مبتنی بر تجربه کاربری است. طراحی تجربه کاربری فرایندی است که تیم های طراحی از آن برای ایجاد محصولاتی که تجارب معنی دار و مرتبطی را ارائه می کنند استفاده می کنند.


دو صفحه فرود را در نظر بگیرید که هدف و محصول/سرویس یکسانی دارند و هر دو 1000 بازدید کننده روزانه دارند. یکی از این صفحات 100 نفر و دیگری 20 نفر از این 1000 نفر را تبدیل به مشتری خود کرده اند بی شک این تفاوت بازده را میتوان در چگونگی طراحی صفحه فرود این دو کسب و کار جست و جو کرد.

طراحی صفحه فرود کلارقو

نمونه کارهای Landing Page

تعدادی از همکاران اخیر ما که در مسیر طراحی کسب و کار خود به ما اعتماد کردند

طراحی صفحه فرود کابین

طراحی صفحه فرود پانیار

طراحی صفحه فرود جاده

آیا به دنبال استخدام و همکاری
با طراحان متخصص و با تجربه هستید؟

ثبت درخواست پروژه Landing Page